Vakıf Senedi

AL-İ ABA İLİM EĞİTİM ARAŞTIRMA KÜLTÜR VE SOSYAL DAYANIŞMA VAKFI RESMİ  SENEDİ 

MADDE 1: Aşağıda  belirtilen amaçları  gerçekleştirmek  üzere “ek 1” listede  isimleri yazılı şahıslar  tarafından “AL-İ ABA İLİM, EĞİTİM, ARAŞTIRMA, KÜLTÜR VE SOSYAL DAYANIŞMA VAKFI” adı  ile  bir  vakıf kurulmuştur. Kısaca  AL-İ ABA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA VAKFI adı  olacak olan iş bu  vakıftan, resmi  senette vakıf diye  söz edilecektir.

VAKFIN  MERKEZİ:

MADDE 2: Vakfın merkezi, İstanbul  ili  Tuzla ilçesi, Evliya Çelebi Mah. Veysel Karani Sk. No 14 adresindedir. Yönetim kurulu kararıyla vakfın merkezi başka  bir  adrese  taşınabilir. Vakıf kurucular  kurulunun kararı ile ilgili  mercilerden gerekli izin alınarak yurtiçinde ve  yurtdışında temsilcilikler açabilir.

VAKFIN AMACI:

MADDE 3: Ehl-i Beyt İrfan ve tasavvuf kültürünün  araştırılması, geliştirilmesi ve korunması  doğrultusunda bilimsel ve ilimi çalışmalar  yapmak, evrensel  değerleri  yakalamak, insan sevgisini, hoşgörüyü ve  beraberliği  geliştirmek  ve  dayanışmayı  sağlamak. isanlar arasında sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik bağlarını geliştirmek, Eğitimi ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak bu faaliyetlerin gerçekleştirileceği alanları imar etmek, yurtlar açmak. Afetlerde ve dar günlerde ayırım gözetmeksizin tüm insanlara olanakları ölçüsünde yardım etmek ve kampanyalar açmak.  Tabiat ve çevre bozulmasını önlemek ve korumak için gerekli çalışmalar yapmak,

VAKFIN FAALİYETLERİ:

 MADDE 4: Vakıf, kuruluşunda belirtilen  amaçları  gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde  bulunur

a-) Vakıf amaçlarına uygun olarak ilimi, bilimsel  ve  kültürel  konularda  araştırmalar  yapmak  ve  yaptırmak, bu  konuda üniversite öğretim üyeleri ve fikir  ve  sanat  eserleri  sahipleri  ile  bunları  üretenlere aynı  ve  nakdi  yardımlarda  bulunmak  ve  onları  teşvik etmek.

b-) Kültür mirasımızın korunması  ve  kültür  hayatımızın  geliştirilmesi için kitap, dergi, broşür, gazete çıkarmak. Bu  amaca  uygun olarak  konferanslar, seminerler, paneller, brifingler, açık oturumlar ve  benzeri sosyal  organizasyonlar düzenlemek. Sinema, tiyatro, müzik, halkoyunları  ve  edebiyat alanlarında gösterilen faaliyetleri  desteklemek, Görüntülü ve sesli eserleri derlemek ve bu konularda envanter çalışmaları yapmak.

c-) Her düzeyde eğitim ve  öğretim kurumları  açmak, açılmasına yardımcı olmak, açılmış okul ve  kursların  kapasitelerinin arttırılması  için çalışmalar  yapmak. Bu  doğrultularda özel şahıs  firmalarından  arsa, bina  ve  araç  gereç  yardımı  sağlamak

d-) Hiçbir  din, dil, cinsiyet, renk, ve  ırk  ayrımı  yapmaksızın yetenekli  ve fakat  maddi  imkandan  yoksun  öğrencilere her  türlü  eğitim ve  öğretim ve  barınma  olanakları  sağlamak, yurtiçi  ve  yurtdışı  burs almak, vermek.

e-) Vakfın  amacına  uygun  sosyal  ve  kültürel etkinliklerde bulunmak, bu  tür  etkinliklere  katılmak ve  katkıda  bulunmak.

f-) Vakfın amacı  doğrultusunda sosyal tesisler, kültür ve eğitim merkezi kurmak. Bu  tesislerden  tüm  vatandaşların ayrım yapmaksızın faydalanmasını sağlamak, Üyelerin ve yoksul halkın cenaze ve defin işlerinde, doğum, ölüm, hastalık durumların da, sünnet ve düğünlerinde imkânlar ölçüsünde yardımcı olmak.

g-) Yaşlı ve muhtaçlar için huzur  evleri açmak ve  sağlık  hizmetleri  vermek yaşlı ve  kimsesiz insanlar  ile  anasız  babasız  çocukları  barındırmak, doğal afetlerde ve  dar günlerde  tüm insanlara olanakları  ölçüsünde yardım etmek ve  yardım kampanyaları  düzenlemek. 

h-) Vakıf  bünyesinde  doktor  ve  hemşire  gibi sağlık  personeli  bulundurmak, fakirlerin muayene ve  ilaçları  konusunda  yardımcı  olmak.

I-) Kutsal değerlerin, tarihi  mirasların, abide ve anıtların ve  tüm ibadet yerlerinin korunması  için  çalışmalar  yapmak, bu  konuda  tüm kamu  ve  kuruluşları  ile  gerçek   ve  tüzel  kişilerle yardımlaşma ve  işbirliği  yapmak  ve  çalışmalara karılmak. Ehlibeyt düşüncesini, sevgisini ve inanç kültürünü yaymak ve yaşatmak için yurt içi ve yurt dışında aynı amaçlı vakıf ve derneklerle her türlü işbirliği ve koordinelerde bulunmak, bunların faaliyetlerine iştirak etmek, yardım almak ve yardım etmek için müşterek çalışmalar yapmak ve bunun için gerekli yönetmelikler düzenlemek.

i-) Yurtiçinde  ve  yurtdışında  benzer  amaçlarla  kurulmuş ve  kurulacak  vakıflara ve  uluslar  arası  kurum ve  kuruluşlarla işbirliğinde  bulunmak, vakıf  amacına  uygun olarak  şirketler  kurmak, kurulmuş  olanlara iştirak  etmek, amacını  gerçekleştirmek  için yurtiçinde  ve  yurtdışında  yasal  koşullar  yerine   getirildiğinde bağış  ve  kredi  temin  etmek. Bu  hususlardaki   tüm ilişki ve  kararların  icrasında  yönetim kurulunun  önerisi, kurucular kurulunun salt  çoğunluğunun  onayı  aranır.

j-) Benzer  amaçlı   faaliyet  gösteren vakıflarla, kurucular kurulunun oy  çoğunluğu  kararı ile federasyon kurmak, kurulmuş  olanlara  üye  olmak, temsilci bulundurmak veya federasyondan ayrılmak

k- ) Kamu  hizmetleri  desteklemek  amacı ile karşılık beklemeksizin  kamu  kurum ve  kuruluşlarına  vakıf  amaçlarına  giren konularda  kullanılmak şartıyla, bağış, yardım ve  katkılar  yapmak.  

l-) Menkul ve gayrimenkuller almak. Tahsis edilen ve edilecek olan gayrimenkuller üzerinde Kültür, eğitim, sağlık ve iş Merkezi inşa eder, işletir ve gerekli diğer inşaatları yapar.

Amaç faaliyet çalışma ve hizmet konuları ve biçimlerini gerçekleştirmek için gerekli diğer çalışmaları yapar.

HUKUKSAL İŞLEMLER  YETKİLİSİ:

MADDE 5: Vakıf amacına  ulaşmak  için   yasal   sınırlamalar  dışında  miktar  ve  değeri  kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz malları  bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı  tasarruflar yolu  ile  satın alma ve  kiralama sureti  ile  sahip  olmaya  ve  kullanmaya, vakıflara ilişkin yasal  yükümleri uyarınca  sahip olduklarını sarmaya, devir ve ferağ  etmeye, gelirlerini almaya ve  harcamaya, vakıf malvarlığına  giren bir  ya da birden çok  taşınmaz mal ya da gelirlerini almaya ve  harcamaya, vakıf  mal varlığına  giren bir  ya da  birden çok  taşınmaz mal  ya da  gelirlerini bir ya da  birden çok kez yatırımda  kullanmaya, vakıf amaç  ve  hizmet  ve  konularına aykırı  olmamak kaydı ile yapılacak  bağış  ve vasiyet, satın alma ve  diğer  yollar  ile  mal ettiği  taşınır  ve  taşınmaz  malları ve  paraları  yönetim ve  tasarrufa  menkul değerleri almaya  ve  vakfın amacı  gerektiğinde  bunları  değerlendirip  satmaya, vakfın amaçlarına benzer  çalışmalarda  bulunan yurtiçi ve  yasal  izin  alındığında  yurtdışındaki vakıflar  ile  işbirliği  yapmaya, yerli ve  yabancı  vakıflardan yardım almaya, bu  yardımı sağlamak için anlaşmalar  yapmaya, amaçlarına  harcayacağı  gelirlerini  arttırmak  için, para  ya da  mal  varlığına  giren  değerlere  şirketler  ve  yönetimlere  katılmaya, taşınmaz  malların  irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek  gibi mülkiyetin  gayri ve  aynı  haklarını  kabule, bu  hakları  kullanmaya, olan  ya da  olacak  gelirleri  ile kuracağı  sözleşmeler  için  taşınır  taşınmaz  malların rehin ve  her türlü   güvenceleri  almaya  geçerli  banka  kefaletlerini  kabule, vakfın amaç  ve  hizmet  konularını  gerçekleştirmek  için  gerektiğinde  ödünç  almaya, kefalet  ve  diğer   güvenceleri  vermeye  vakfın  amaç  ve  hizmet  konularına uygun olarak  ve  yürütülecek  olan projelerden  ve  her  türlü  çalışmalardan gelir  elde  etmeye  ve vakfa  gelir  sağlamak  amacı ile olağan  işletme  ilkelerine göre  çalışacak  iktisadi  işletmeler, şirketlerle ortaklıklar  kurmaya, bunları  doğrudan ya da  denetimi  altında  bir  işletmeciye  işlettirmeye, vakfın amaç ve  hizmet  konularından  birinin ya da  tümünün gerçekleştirilmesi için ve  gerekli  görülen, girişim, tasarruf, mal  edinme inşaat ve  benzeri  sözleşmeler  yapmaya, Vakıf amaçlarına aykırı olmamak ve amaçlarına bir kısmıyla ya da tümüyle özgülenmek koşulu ile olacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, harcamaya, Vakıf gelirlerini artırmak için pay senetleri, tahvil ve finansman bonosu, mevduat sertifikası, hazine bonosu, yatırım fonları ve diğer menkul değerleri almaya ve Vakfın amacı gerektiğinde bunları değerlendirip satmaya,  Vakıf amaçlarından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülecek girişim, tasarruf, mal edinme ve sözleşmeleri yapmaya; ipotekleri yapmaya ve fek etmeğe (ipotekleri kaldırmağa) amaç ve hizmet konularında yararlı olabilecek sandıkları kurmaya, gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklarda bulunmaya,  TÜRK MEDENİ KANUNUN belirtildiği üzere, izinli ve yetkilidir. Vakıflar Kanunun hükümleri çerçevesinde kurulmuş özel ve tüzel kişiliğe haiz bir kuruluştur.

VAKIF  ORGANLARI  

Vakıf  organları aşağıda  gösterilmiştir.

1-     Kurucular Kurulu

2-     Yönetim Kurulu

3-     Denetim Kurulu

VAKFIN KURUCULARI:

Kurucular kurulu üç (3) kişiden oluşur. Kurucular aşağıda gösterilmiştir.

Mehmet ÖZDURMAZ

Timuçin GÜLTEKİN

Yücel YENİLMEZ       

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Timuçin GÜLTEKİN

Mahmut AĞYÜZLÜ

Senem GEÇER

Ali Rıza BEKTAŞ

Fatma ORUÇ

Didem ÖZTÜRK

Yücel YENİLMEZ

DENETİM KURULU ÜYELERİ

Derviş ARAZ

Mehmet ÖZDURMAZ

Süleyman AKAR